سالن ورزش- اصفهان

سالن ورزش- اصفهان

ipp

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

اصفهان

کارفرما

سالن ورزشی