مجتمع تجاری الماس

مجتمع تجاری الماس

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

اصفهان

کارفرما

مجتمع تجاری الماس