مجموعه ورزشی گناباد

مجموعه ورزشی گناباد

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

گناباد- مشهد

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی