نورگیر ساختمان آموزشی

نورگیر ساختمان آموزشی

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

شاهرود

کارفرما

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود