ووید مرکزی شرکت توانیر

ووید مرکزی شرکت توانیر

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

شهر کرد

کارفرما

شرکت توانیر