ووید مرکزی هتل آزادی

ووید مرکزی هتل آزادی

طراحی و اجرا

شرکت فضا سازه نقش جهان

محل اجرا

شاهین شهر- اصفهان

کارفرما

هتل آزادی